Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, istniejącego pod adresem http://www.sklep.tezap.pl.com, prowadzonego przez firmę TEZAP spółka jawna I.T. Jurgiewicz ul. Staszica 24a -1, 58-200 Dzierżoniów NIP 8822105083 KRS 0000375157 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Siedziba / Biuro obsługi klienta oraz adres prowadzenia działalności.

TEZAP spółka jawna I.T. Jurgiewicz
Ul. Staszica 24a -1, 58-200 Dzierżoniów

Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług objętych odrębnymi regulaminami.
Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem w chwili wejścia na stronę internetową Serwisu oraz jego przestrzegania.

Prawa konsumenta

Zgodne z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu należy dysponować:

-Urządzeniem podłączonym do sieci Internet

-Powszechnie używaną przeglądarką internetową

-Aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku Użytkowników dokonujących Zamówień

-Do pełnego korzystania ze wszystkich aplikacji Serwisu niezbędne jest korzystanie z javascript oraz akceptacja plików cookies.

Kontakt z Usługodawcą

Adres Sprzedawcy: Ul. Staszica 24a-1, 58-200 Dzierżoniów

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@tezap.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 573 437 830 lub +48 509 602 978

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 62 1020 5138 0000 9002 0132 2148

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie).

Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Słownik

Regulamin: niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz 1204 ze zm).

Przedmiot transakcji: towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

Klient/Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Użytkownik: osoba fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca/Sprzedający: podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Towar: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

Produkt: towary prezentowane w sklepie internetowym.

Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Usługodawcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.

Umowa: umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu

Konto: konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Sklep: sklep internetowy dostępny pod adresem www.tezap.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie, w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Sklep internetowy sklep.tezap.pl: serwis internetowy dostępny pod adresem www.tezap.pl, za pośrednictwem którego klient może zapoznać się z ofertą oraz złożyć zamówienie

Zamówienie: oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Zamawiającego za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży

Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia,

Koszyk: element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Zasady ogólne

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.tezap.pl jest prezentacja oraz sprzedaż za pośrednictwem Platformy Sprzedaży, mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Sklep internetowy www.sklep.tezap.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie meble oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Firma TEZAP spółka jawna I.T. Jurgiewicz jest płatnikiem podatku VAT.

Przedstawione ceny w Sklepie są podzielone na ceny netto oraz brutto, bez kosztów transportu. Wyjątkiem są łóżka medyczne- w cenie produktu wliczona jest jego dostawa do klienta.

Zamówienia należy składać w języku polskim.

Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.

4. W przypadku postępowania reklamacyjnego Zamawiający może:

4.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeśli Zamawiającym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

4.2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

5. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, to w ramach postępowania reklamacyjnego, z uwagi na wadę rzeczy sprzedanej, nie może on złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nawet gdy rzecz była już wymieniona lub naprawione przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zamawiający będący przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy nawet, gdyby wada rzeczy była istotna.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeśli Zamawiającym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Zamawiający może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar powinien zostać należycie opakowany, tak aby zapewnić mu należytą ochronę podczas transportu.

9. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawcy przez Zamawiającego będącego przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym.

10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

11. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

12. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru podczas transportu.

Składanie zamówień

1. Informacje przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W celu dokonania zakupu towarów prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

4.1 nazwiska i imiona Zamawiającego lub nazwę Zamawiającego;

4.2. numer telefonu Zamawiającego;

4.3. adres poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego;

4.4. adres do wysyłki,

4.5. danych niezbędnych do wystawienia faktury

5. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Zamawiającego błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych.

6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

8. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Zamawiającego o akceptacji Zamówienia, Kosztach i najszybszym możliwym Terminie Dostawy. Wraz z tą informacją Zamawiający otrzymuje treść Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości o akceptacji zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, jest przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

10. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Zawiadamiającego przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

11. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.

12. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę umyślnie.

13. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu w Potwierdzeniu Zamówienia zawierająca łączny koszt Zamówionych Towarów wraz z określonymi Kosztami Dostawy.

14. Sprzedawca realizuje Zamówienia -na terytorium Unii Europejskiej. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem Zamówienia.

Rejestracja

W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu – w którym Użytkownik podaje określone dane – oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.

Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr, interesów lub tajemnicy objętej ochroną ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do hasła wybranego przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@tezap.pl.com bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, dostawcy usług transportowych lub transportu własnego firmy. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

Kurier dostarczający Zamówienie jest zobowiązany do rozładowania samochodu pod adresem wskazanym w Zamówieniu. W przypadku dostaw produktów wielkogabarytowych, o wadze przekraczającej 35 kg, kurier nie ma obowiązku dalszego przenoszenia i wnoszenia towaru do miejsca docelowego.

Termin realizacji zamówienia można określić indywidualnie, jeśli nie ma takich ustaleń dostawa odbywa się w terminie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Towar dostępny na magazynie wysyłany jest w ciągu 3 dni od daty wpływu płatności na konto.

O terminie dostawy informujemy klienta telefonicznie lub mailowo najpóźniej dzień przed.

Termin dostawy towaru jest dwudniowy, oznacza to że dostawę realizujemy we wskazany dzień lub dnia następnego.

Jeśli nie ma możliwości dojazdu do klienta autem transportowym, klient jest zobowiązany do przekazania takiej informacji przy zamówieniu.

Brak odbioru towaru przez klienta w umówionym terminie powoduje konieczność powrotu towaru do naszego magazynu.

Umowa sprzedaży towaru objętego ofertą zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia na wykonanie artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie.

Płatności

Zapłata za nabycie towaru może nastąpić w następujący sposób:

-Przedpłata przelewem na rachunek bankowy- na podstawie faktury proforma, na wskazany w sklepie Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 62 1020 5138 0000 9002 0132 2148;

-Płatność terminowa- przelew 14 dni – dla instytucji budżetowych;

-Płatność gotówkowa – w przypadku odbioru osobistego.

Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.

Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą. Dostawa odbywa się bez rozładunku oraz wniesienia towaru.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy towary nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam towar jest uszkodzony należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku odbioru własnego towaru z naszego magazynu Klient jest zobowiązany odebrać towar w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania informacji o zrealizowaniu zamówienia.

Towar uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz w przypadku kiedy Klient jest osobą prawną dodatkowo pieczątką firmową.

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania Produktu.

Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenie – włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru Produktu.

Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez Sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli Klient nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu – następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Sprzedawcy bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.

Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawca z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Produktu, Klient może zwrócić zakupiony Produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

Reklamacje

W zakresie reklamacji dotyczących towaru zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i określonych w niniejszym Regulaminem (funkcjonowanie strony www) oraz wad lub niezgodności towaru z umową mogą być składane za pośrednictwem skrzynki elektronicznej sklep@tezap.pl albo pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną gwarancją, chyba że w opisie produktu wspomniano inaczej.

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji lub nr fax-u.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.

Reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt sprzedającego

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

– oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub e-mailowy, numer zamówienia),

– dokładny opis rodzaju niezgodności

– datę wystąpienia

– przedmiot reklamacji,

– żądanie reklamacji,

– okoliczności uzasadniające reklamację,
gdy dla oceny zasadności żądań Użytkownika, konieczne jest zbadanie towaru, wówczas towar należy wysłać na adres Operatora.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Bezpieczeństwo

Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn od niego niezależnych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu.

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Konto jest przypisane wyłącznie do jednego Zarejestrowanego Użytkownika i nie może być udostępniany osobom trzecim. Operator nie wyraża zgody na zbycie lub powierzenie Konta innej osobie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.

Zakazane jest posługiwanie się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Operatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Wszelkie treści o takim charakterze będą usuwane przez Operatora.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych Operatora lub osób trzecich, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych i w celu jej zapobieżenia zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się m. in. w odpowiednie, aktualne oprogramowanie antywirusowe.

Użytkownik zobowiązuje się w każdym czasie, w szczególności do:
przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności takich, które mogą destabilizować pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego;

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Sprzedawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia pozostałych usług przez Sprzedawcę. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji lub złożenie Zamówienia.

Operator stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce: Ochrona danych osobowych

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 20.02.2024.